Siden den 12. juni 2017 har radioprodukter kun kunnet bringes i omsætning på det europæiske marked, hvis produktet er i overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet (RED 2014/53/EU). Som udpeget bemyndiget organ (nummer 0200) er FORCE Certification A/S i stand til at udføre EU-typeafprøvning i henhold til radioudstyrsdirektivet.

EU-typeafprøvning foretaget af et bemyndiget organ er obligatorisk for produkter, der ikke har en relevant, harmoniseret radioparameterstandard og under visse forhold for produkter, der er reguleret af cybersikkerhedskrav. EU-typeafprøvning er frivillig for alle øvrige radioprodukter, men mange ønsker ikke desto mindre et EU-typegodkendelsescertifikat, da det er den højeste grad af validitet, man kan få indenfor produktgodkendelser.

FORCE Certification A/S (FC) bemyndiget organ for radioudstyrsdirektivet (NB nr. 0200).

Planlæg din typegodkendelse

Et produkts tekniske dokumentation skal gennemgås som en helhed, og vi kan udarbejde tjeklister, der er tilgængelige for dette forud for selve certificeringen.

En EU-typeafprøvning udføres som følger:

  • Producenten udfylder et kort ansøgningsskema til certificering.
  • FC leverer en detaljeret tjekliste, så producenten er klar over, hvad den tekniske dokumentation præcist skal indeholde.
  • Producenten uploader sin tekniske dokumentation til et delt online arbejdsområde, som stilles til rådighed af FC.
  • FC gennemgår dossieret og giver feedback, hvis der mangler dokumentation.
  • Producenten ændrer dokumentationen og underretter FC, når den er klar.
  • FC udfører undersøgelsen. Hvis det viser sig nødvendigt, aftales eventuelle yderligere iterationer.
  • Hvis der mangler testrapporter for de aktuelle versioner af passende standarder, kan FC’s relaterede testlaboratorier udføre de relevante tests.
  • FC udsteder et EU-typeafprøvningscertifikat.
Jakob Steensen

Jakob Steensen

Head of Department