Energiledelse

Vi tilbyder certificering af dit energiledelsessystem efter ISO 50001. Det giver dig et effektivt værktøj til at sikre cost-effektiv energiudnyttelse og sætter fokus på reduktion af dine energiomkostninger.

Et effektivt energistyringssystem (EnMS) hjælper din organisation med at etablere processer til forbedring af energipræstationen. Implementering af ISO 50001 kan være et effektivt værktøj til reduktion af dit energiforbrug, drivhusgasemissioner og andre miljøpåvirkninger.

Med et certificeret energiledelsessystem kan du dokumentere overfor omverdenen, at du har styr på dit energiforbrug, og er forpligtet til løbende at forbedre din energipræstation.

Sæt fokus på energiudnyttelse med et certificeret energiledelsessystem

Grundet de høje omkostninger til energi i Danmark, kan det for de fleste virksomheder og organisationer betale sig at sætte fokus på energiomkostningerne og løbende effektivisere energiudnyttelsen.

En af fordelene ved et certificeret energiledelsessystem er, at du sikrer løbende fokus på virksomhedens energiforbrug. Gennem de årlige overvågningsbesøg fra FORCE Certification holder man processen i gang med at reducere energiomkostningerne.

Udover at det kan bidrage til økonomiske besparelser, reduktion af risici og overholdelse af energikrav, er energiledelsessystemet med til at synliggøre virksomhedens energibevidsthed overfor omverden.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Er du omfattet af krav om obligatorisk energieftersyn?

Alle store virksomheder i EU skal hvert fjerde år gennemføre obligatoriske Energisyn. Det gælder også alle store danske virksomheder. Kravet er et resultat af det europæiske Energieffektiviseringsdirektivet (EED), og er præciseret i BEK om obligatoriske energisyn i store virksomheder.

Et certificeret ledelsessystem efter ISO 50001 – eller ISO 14001 inkl. energigennemgang jævnfør BEK 624/2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder – kan imidlertid erstatte det obligatoriske Energisyn. Det kan samtidig udgøre et værktøj, der bedre kan hjælpe din virksomhed med at sikre større energieffektivitet.

Certificering af energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Ordningen henvender sig til virksomheder, der ønsker at opnå afgiftsfritagelse på afgiftsbelagt overskudsvarmeleverancer, der leveres fra virksomheden til fjernvarmeselskab eller anden virksomhed.

BEK 2656/2021 om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO) giver mulighed for at virksomheder kan ansøge om at blive certificeret til energiledelse sammen med energieffektiviseringsordningen for ekstern overskudsvarme.

Vi tilbyder certificering af ISO 50001 i kombination med supplerende krav i BEK 2656/2021 og gældende kravsspecifikation om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO).

Hvordan foregår en certificering af dit energiledelsessystem?

En typisk certificeringsproces starter med et indledende møde hos virksomheden. På mødet planlægger du og vores auditor sammen certificeringsforløbet.

Det efterfølgende forløb vil derefter typisk være:

  • Fase 1, hvor auditorer fra FORCE Certification vurderer, om virksomhedens energiledelsessystem lever op til DS/EN ISO 50001-standarden. Eventuelle konstaterede problemområder skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Fase 2, hvor auditorer fra FORCE Certification interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om energiledelsessystemet er implementeret og bliver efterlevet i dagligdagen. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certifikatet kan udstedes.

Vores auditorer tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor du får sat fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som du kan arbejde aktivt med.

Sammenspil mellem dine ledelsessystemer

Har din virksomhed allerede etableret ledelsesystemer, eksempelvis et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001, et miljøledelsessystem efter ISO 14001 eller et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001, er det naturligt at kombinere disse med et energiledelsessystem.