CO2-verifikationer udspringer af EU’s CO2-kvoteordning 

EU har forpligtet sig til at nedbringe sin CO2-udledning. Et middel til at opnå dette er EU’s CO2-kvoteordning. Ordningen sætter et loft for, hvor meget CO2, der må udledes og gør det samtidig muligt at handle med CO2-kvoter. 

Dette stiller krav om, at CO2-udledningen og aktivitetsniveauet for en produktionsenhed skal verificeres af en uvildig tredjepart efter reglerne om verifikation og akkreditering.  

Ordningen har løbende været under udvikling, og i den seneste periode er der sket en yderligere ensretning, så alle lande administrerer efter fælles EU-regler. I Danmark administrerer Erhvervsstyrelsen den danske del af EU’s kvoteregister, mens Energistyrelsen bl.a. træffer afgørelse om tildeling af gratiskvoter og udsteder tilladelser til at udlede CO2. 

co2 verifikation

Hvad er en CO2-verifikation?  

Produktionsenheder, der er omfattet af kvoteordningen, skal have tilladelse af den kompetente myndighed til udledning af CO2 samt have en godkendt overvågningsplan.

Årligt skal driftslederen rapportere sin CO2 udledning, og der er krav om at CO2 udledningsrapporten verificeres af en akkrediteret verifikator senest den 31. marts. 

Hvem er CO2-verifikation relevant for? 

Generelt omfatter ordningen aktiviteter, der giver anledning til CO2-udledning, og knytter sig til de fysiske steder, hvor udledningen finder sted. Ordningen omfatter eksempelvis en betydelig del af energisektoren, den energitunge industri og luftfarten.  

Er du ny i ordningen?  

For at sikre overensstemmelser med kravene i ordningen anbefaler vi, at I gennemfører en præ-audit på systemet, inden I sender overvågningsplaner til godkendelse. Mangler I hjælp til at gennemføre præ-audit kan FORCE Certification tilbyde sin assistance.   

Ansøgning om gratiskvoter og verifikation af aktivitetsniveauet 

Som omfattet af kvoteordningen kan produktionsenheden være berettiget til et antal ”gratiskvoter”. I 2024 vil det være muligt at ansøge om kvoter for anden del af 4. kvoteperioden (2026 – 2030).  

Er man ny virksomhed, eller er der sket forandringer i virksomheden, som bevirker, at man bliver omfattet af kvotesystemet, vil der stadig være mulighed for at søge om gratistildeling i indeværende kvoteperiode. 

Grundlaget for gratistildelingen (aktivitetsniveauet) skal årligt verificeres af en akkrediteret verifikator. FORCE Certification er akkrediteret af DANAK til at udføre verifikation af aktivitetsniveaurapporter. 

value

Vil du søge støtte ved EU’s Innovationsfond?

EU Kommissionen har oprettet en Innovationsfond til støtte for demonstrationsprojekter af nye banebrydende energiteknologier i stor skala indenfor vedvarende energi, energilagring, industriprocesser samt optag, lagring og anvendelse af CO2. Der gives støtte både til sektorer, der er omfattet og ikke omfattet af kvoteordningen (EU ETS). 

Innovationsfonden støtter innovation inden for: 

  • Energitunge industrier – sektorer omfattet af kvoteordningen (EU ETS) 
  • Miljømæssig sikker opsamling og anvendelse af CO2 (CCU)  
  • Miljømæssig sikker opsamling og geologisk lagring af CO2 (CCS)  
  • Innovativ produktion af vedvarende energikilder  
  • Innovative teknologier til energilagring  

Den udbetalte støtte afhænger af den verificerede undgåelse af drivhusgasemissioner, hvis grundlag findes i de årlige rapporter indsendt af projektansøgeren i årene efter idriftsættelsen.  

FORCE Certification kan tilbyde verifikation af dataene i ansøgningsmaterialet til EU’s innovationsfond. Denne ydelse er ikke akkrediteret, men er baseret på de samme retningslinjer, som for CO2 verifikationer. Der benyttes kun verifikatorer, der godkendt til verifikation indenfor EU ETS.

Derfor skal du vælge FORCE Certification 

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK til at udføre CO2 verifikationer på et vidt spænd af virksomheds- og anlægstyper fra små standardanlæg til større komplekse kraftvarmeværker og off-shore installationer. 

Vi er kendetegnet ved at: 

  • Vi fokuserer vi på nærhed, enkelhed og professionalisme. 
  • Vi samarbejder og sparrer tæt med vores kunder under hele forløbet. 
  • Vi prioriterer personlig kontakt, effektiv kommunikation og hurtig handling. Derfor har vi ingen central bookingafdeling, men du er i direkte kontakt med din auditor. 
  • Vi tilbyder dig et erfarent auditteam, der årligt verificerer +140 driftslederes CO2 udledning og grundlag for gratistildelinger i både Danmark og Sverige. 
  • Vores auditorer bliver jævnligt vurderet på deres kompetencer, både internt og eksternt. 

 

FORCE Certification’s DANAK akkreditering fremgår bl.a. af Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk og DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk  På disse hjemmesider kan desuden findes referencer til kravgrundlaget, vejledninger og retningslinjer for akkrediteringen mm. 

Ønsker du at vide mere om CO2-verifikation?

Få en kvalificeret og uforpligtende snak om dine muligheder inden for CO2-verifikation.

VKHO web 2
Vibeke Kistrup Holm
Vice President

Telefon: 4325 1629