Virksomheders egenkontrol

Efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1977 af 27. oktober 2021 § 16 kan periodiske undersøgelser af trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder af kontrolklasse A og B også udføres af virksomheder som egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 6.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK som certificeringsorgan til at certificere virksom­heders kvalitetssystem for egenkontrol.

Certificeringen udføres af FORCE Certification A/S’s afdeling for kvalitetssystemer, jf. ABC-Sys og der skal udarbejdes en kontrakt efter ABC-Sys.

Til orientering skal virksomhedens kvalitetssystem opfylde kravene i AT1977/21 bilag 6 på et niveau svarende til de relevante specificerede krav i ISO 9001. De dele af virksomheden, der er bestem­mende for udførelsen af den periodiske kontrol i henhold til bekendtgørelsens krav, skal være omfattet af kvalitetssystemet.

Såfremt fabrikantens system for periodisk inspektion allerede er ISO 9001 certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan, kan FORCE Certification A/S tage hensyn til foreliggende audit­rapporter ved planlægning af omfanget af sin auditering. Dokumentationen for det reducerede auditeringsomfang skal opbevares hos FORCE Certification A/S.