Dampkedelanlæg uden stadig overvågning

Vurdering af, hvorvidt et dampkedelanlæg kan være uden overvågning af en kedelpasser i en given periode, foretages på baggrund af nødvendige oplysninger om og afprøvninger på dampkedel­anlægget.

Det kontrolleres, at der i dampkedelanlægget indgår sikkerheds- og kontroludstyr i overens­stemmelse med relevante harmoniserede standarder og/eller Arbejdstilsynets nærmere angivne retningslinjer i At-vejledninger m.v. Der skal indhentes alle oplysninger om dampkedelanlægget, som er nødvendige for at kunne vurdere overensstemmelsen.

Der foretages verifikation af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr med dampkedelanlægget i drift.

Der udstedes en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger inde­holdende entydige og klare oplysninger om dampkedlen og det særlige sikkerheds- og kontrol­udstyr.

Hvis det vurderes, at driften af dampkedelanlægget kan ske på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvar­lig måde, gives meddelelse herom til brugeren med oplysning om

  1. hvor længe dampkedlen kan være i drift uden stadig overvågning af en kedelpasser (maksimalt 72 timer),
  2. hvor hyppigt hovedeftersynene af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr skal udføres,
  3. at enhver ændring af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr kræver fornyet vurdering og om,
  4. at overensstemmelsesattest skal indsættes i udstyrsjournalen.