LD – Enhedsverifikation En enhedsverifikation er den procedure, der vælges, hvis der ikke foreligger nogen typeafprøvning af elevatormodellen, eller hvis der ikke er fuld overensstemmelse mellem den pågældende elevator og den typeafprøvede elevatormodel. Se verifikationsflow. Enhedsverifikationen kan opdeles i en konstruktionsgennemgang, hvor den tekniske dokumentation vurderes, og en fremstillingskontrol, hvor den praktiske afprøvning udføres, gennemføres som beskrevet under den afsluttende kontrol. Konstruktionsgennemgang Der skal ved konstruktionsgennemgangen forelægges teknisk dokumentation, som redegør for, at elevatoren er i overenstemmelse med Elevatordirektivets krav. Det skal ud fra den tekniske dokumen­tation være muligt at forstå elevatorens konstruktion, installation og funktion. Dokumentationen vedlægges ansøgningen. Dokumentationen skal grundlæggende indeholde følgende elementer: En generel beskrivelse af elevatoren. Konstruktionstegninger eller –diagrammer og produktionstegninger eller –diagrammer. Relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder). Eventuelle resultater af de prøvninger eller beregninger, som elevatorinstallatøren har foretaget eller ladet foretage. Et eksemplar af brugsanvisningen til elevatoren – se afsluttende kontrol, punkt 3. En kopi af EF-typeafprøningsattesterne for de sikkerhedskomponenter, der er anvendt. Viser konstruktionsgennemgangen, at elevatoren er konstrueret i henhold til Elevatordirektivet, vil elevatoren blive underkastet den praktiske afprøvning, som er beskrevet under den afsluttende kontrol. Hvis resultatet af enhedsverifikationen viser overensstemmelse med Elevatordirektivet alternativt relevante, harmoniserede standarder, samt acceptabel praktisk afprøvning, anbringes i stolen FORCE Certification A/S’s nummer ved siden af CE-mærkningen (CE0200). FORCE Certification A/S udsteder en overensstemmelsesattest med oplysninger om de gennemførte kontroller og prøvninger. De relevante sider i elevatorens servicebog udfyldes.