LD – Afsluttende kontrol

En afsluttende kontrol er den procedure, der vælges, hvis elevatoren er identisk med en elevatormodel, der er typeafprøvet. Se flow for afsluttende kontrol.

Ved behandling af en afsluttende kontrol vil der som udgangspunkt kun blive foretget en praktisk afprøv­ning af elevatoren. Det skal dog forud for afprøvningen verificeres, at den pågældende elevator er i overensstemmelse med den elevatormodel, som er beskrevet i typeafprøvningsattesten. Til brug for denne verifikation skal der til ansøgningen vedlægges nødvendig teknisk dokumentation. Dokumentationen skal grundlæggende indeholde følgende elementer:

  • En generel plan over elevatoren.
  • De nødvendige planer og diagrammer for at den afsluttende kontrol kan foretages, f.eks. oversigter over styringskredsløb.
  • Et eksemplar af brugsanvisninger for de planer og diagrammer, som er nødvendige for normalt brug samt for vedligeholdelse, eftersyn, reparation, regelmæssige verifikationer og beskrivelse af redning af indespærrede personer. Brugsanvisningerne skal være på dansk.

Praktisk afprøvning

Ved afprøvningen vil bl.a. elevatorens funktion blive kontrolleret uden belastning og ved maksimal belastning for at verificere, at sikkerhedsanordningerne er montoret korrekt og fungerer tilfredsstillende. Kontrollen skal ligeledes verificere, om sikkerhedsanordningerne fungerer tilfredsstillende ved strømsvigt. Herudover skal der foretages en statisk afprøvning med en belastning, er svarer til 1,25 gange mærkelasten. Den praktiske afprøvning er for så vidt angår tovbåret og hydrauliske elevatorer beskrevet i bilagene 2-3. Såfremt elevatoren er af en anden type, vil der blive udarbejdet et prøvningsforløb baseret på førnævnte beskrivelser, relevante standarder samt elevatorinstallatørens anvisninger.

Hvis resultatet af den afsluttende kontrol viser overensstemmelse med den model, som er typeafprøvet, samt acceptabel praktisk afprøvning, anbringes i stolen FORCE Certification A/S’s nummer ed siden af CE-mærkningen (CE0200).

FORCE Certification A/S udsteder en afsluttende kontrolattest med oplysninger om de gennemførte kontroller og prøvninger. De relevante sider i elevatorens servicebog udfyldes.