Hvordan foregår inspektionen? – en orienterende beskrivelse.

1.  Generelt

Det fremhæves at dette er en orienterende beskrivelse. Det detaljerede forløb og krav vil fremgå af de relevante bekendtgørelser.

Vore leveringsbetingelser er to delte, og består af:

  • FORCE Certification A/S’s almindelige betingelser, og
  • Vores Almindelige Bestemmelser for inspektion, ABC-INSP.

ABC-INSP er altid gældende og omfatter de krav der er gældende for at opnå en inspektion efter AT’s nationale bekendtgørelser.

Ifølge bekendtgørelserne om anvendelse, opstilling, ombygning, reparation mv. af elevatorer påhviler det til enhver tid ejeren eller den ansvarlige bruger af en elevator at sørge for, at den lovpligtige inspektion/verifikation (herefter bruges sammenfattende “inspektion”) bliver foretaget rettidigt.

Ejeren/brugeren skal sikre, at de nødvendige undersøgelser i forbindelse med inspektionen kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningens regler, herunder med den nødvendige sikring mod utilsigtet igangsætning f.eks. ved inspektion i skakten.

Hvis det vurderes, at der ikke er mulighed for at udføre inspektionen efter ovenstående retningslinier, vil kontrollen ikke blive udført.

2.  Ansøgning

Følgende aktiviteter skal altid udføres, når ejer/bruger/elevatorservicefirma ansøger om inspektion af en elevator:

  • Ejeren/brugeren/elevatorservicefirmaet fremsender ansøgning til FORCE Certification A/S
  • FORCE Certification A/S udarbejder en relevant prøvningsprocedure eller et relevant prøvningsprogram.
  • Der aftales en tidsplan for inspektionen.

3.  Inspektionen

Ansøger fremsender de tekniske oplysninger om opgavens omfang inklusive relevante beregninger og tegninger med beskrivelse af ændringerne samt grunden til, at de er blevet udført hvis relevant for opgaven. Efter gennemgang af materialet foretages de relevante inspektioner og eventuelle prøver for at godtgøre, at elevatoren opfylder gældende krav.

Inspektionen dokumenteres i en inspektionsrapport.

Såfremt FORCE Certification A/S’s inspektør erfarer, at elevatoranlæggets ejer eller ansvarlige bruger ikke er indstillet på at få udbedret de mangler, der er blevet påpeget af inspektøren, samtidig med at elevatoren fortsat holdes i drift, er FORCE Certification A/S i henhold til bekendtgørelse nr. 629/2008, § 42, forpligtet til at informere Arbejdstilsynet herom.

4.  Afslag

Såfremt FORCE Certification A/S må afslå at godkende et elevatoranlæg, vil der blive givet en detaljeret begrundelse herfor. Det vil endvidere blive oplyst, hvorledes en godkendelse vil kunne opnås. Når ejer/bruger/elevatorservicefirma på ny anmoder om enten en inspektion af det pågældende elevatoranlæg, vil dette mest hensigtsmæssigt rettes til FORCE Certification A/S.

5.  Eventuel anden rapportering til Arbejdstilsynet

Konstaterer FORCE Certification A/S’s inspektør, at et elevatoranlæg har været udsat for havari, ulykke eller tilløb til ulykke, og at dette ikke er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet, rapporteres dette ved en skriftlig henvendelse til Arbejdstilsynet. Det vil af inspektionsrapporten fremgå, hvis der er foretaget indberetning til Arbejdstilsynet.

6.  Turplanlægning

I forbindelse med periodisk besigtigelse og afprøvning af eksisterende elevatorer vil det normalt være elevatorservicefirmaerne, der planlægger en dagstur, hvor servicefirmaets montør sammen med FORCE Certification A/S’s inspektør besigtiger og afprøver et forudbestemt antal elevatorer den pågældende dag. Såfremt det måtte ønskes, kan FORCE Certification A/S også påtage sig turplanlægningen.

7. Specielle forhold

Der er en række yderligere forhold som ejer/bruger/elevatorservicefirma skal være opmærksom på. Disse fremgår af vore almindelige betingelser for inspektion, ABC-INSP.

Dette omfatter bl.a. følgende:

  • Virksomheden må ikke anvende FORCE Certification A/S’s mærke eller DANAK’s mærke på inspicerede anlæg eller på nogen form for materiale (inkl. elektronisk/digitalt materiale).
  • FORCE Certification A/S behandler alle oplys­ninger, som kommer til medarbejdernes, herunder evt. underleverandørers kendskab under inspektionen eller på anden måde, som fortro­lige og vil ikke videregive sådanne til uvedkom­mende uden virksomhedens skriftlige godkendelse.
  • Uanset ovenstående accepterer virksomheden, at FORCE Certification A/S er forpligtet til på begæring at give den ansvarlige myndighed eller DANAK alle nødvendige oplysninger til brug for tilsynet med vor akkreditering.
  • FORCE Certification A/S er forpligtet til at modtage tilsynsbesøg fra DANAK, og virksomheden må acceptere, at et sådant tilsynsbesøg kan omfatte inspektionsaktiviteterne hos virksomheden.
  • En anke/klage skal fremsendes skriftligt inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen eller certificeringsdatoen, se ABC-INSP.