Certificeringsvejledning, Svejsning
Iht. EN ISO 9606-1/-2/-3/-4/-5 og ISO 14732

Baggrund og område

Svejserens faglige kvalifikationer er af afgørende betydning for svejsearbejdets kvalitet. For at kunne udføre kvalitetsarbejde skal svejseren have certifikat til plade- eller rørsvejsning:
I et eller flere af materialerne:

 • Stål
 • Rustfrit stål
 • Aluminium
 • Kobber
 • Nikkel
 • Titan

og med en eller flere af metoderne:

 • Svejsning med beklædte elektroder
 • MIG-svejsning
 • MAG-svejsning
 • TIG- svejsning
 • Gassvejsning – m.fl.

Når svejseren har de fornødne kundskaber, kan han indstilles til en eksamen, der afsluttes med udstedelse af et certifikat.

Eksamination af svejserens praktiske færdigheder og teoretiske viden foretages af  FORCE Certification A/S, som af DANAK er akkrediteret som certificeringsorgan til godkendelse af svejsere m.v. Alle eksaminatorer er godkendte af FORCE Certification A/S, og har en uddannelse indenfor de internationale svejseuddannelser EWF/IIW eller tilsvarende, hvilket sikrer, at det udstedte akkrediterede certifikat lever op til europæiske og internationale krav.

Før eksamen

I de tilfælde, hvor svejserens færdigheder findes tilfredsstillende, kan han/hun straks gå videre til prøveaflæggelse/eksamination.
I andre tilfælde skal svejseren gennemgå en undervisning og træning, der kan kvalificere svejseren til prøven. Kvalificeringen kan foregå på virksomheden, tekniske skoler eller åbne værksteder (private kursus og træningsudbydere).

Tilmelding til eksamen

Følgende skal aftales med virksomheden/svejseren før eksamen kan planlægges:

 1. Certifikatområde/forlængelse af gyldighedsperiode.
 2. Standard.
 3. Sprog ved eksaminering etc.
 4. Sted for prøveaflæggelse.
 5. Antal personer til prøve, herunder navne, adresse, fødselsdage.
 6. Dato for eksaminering.
 7. Svejseproces. For EN ISO 14732 fastlægges certificeringsmetode 1 (procedureprøve), 2 (præproduktionsprøve), 3 (arbejdsemne iflg. EN ISO 9606) eller 4 (produktionsstikprøve) samt beskrivelse af svejseenheden.
 8. Grundmateriale og tilsatsmateriale.
 9. Prøveemnets dimension.
 10. Svejsestilling.
 11. Svejseprocedurespecifikation – WPS*. Krav til WPS/pWPS for metoderne 1, 2, 3 og 4 ved EN ISO 14732.
 12. Erklæring fra virksomheden (blanket 354), herunder eventuelle ønsker om at fravige eksaminering i jobkendskab/svejseteknologi
 13. Hver enkelt svejser skal underskrive følgende erklæring:
  ”Som FORCE Certification A/S (FC) certificeret svejser vil jeg:
  – overholde standardens regler for anvendelse af certifikat og kun henvise til certificering inden for certifikatets gyldighedsområde,
  – ikke anvende certifikatet på en måde, der bringer FORCE Certification A/S i miskredit, eller på en måde, som FC tolker forkert,
  – være indforstået med at jeg ikke længere er FC-certificeret, når et certifikat er suspenderet eller inddraget, ligesom jeg accepterer at tilbagesende ugyldige certifikater på anmodning fra FORCE Certification A/S.”
 14. Eventuelle ønsker fra virksomheden om at bruge egne materialer og/eller eget udstyr ved aflæggelse af arbejdsprøver. Virksomheden skal i så fald fremskaffe fornøden dokumentation.

*) Såfremt undervisningen gennemføres hos virksomheden, skal virksomheden først udarbejde en svejseprocedurespecifikation (WPS). Den skal opfylde standardens krav og samtidigt passe til virksomhedens praktiske arbejde. Det kræver en systematisk gennemgang og fastlæggelse af svejsearbejdet. Hvis virksomheden allerede har en WPS til det pågældende svejsearbejde, kan den naturligvis benyttes. I modsat fald kan vor eksaminator udarbejde WPS’en på virksomhedens anvisning.

Aflæggelse af prøve

Eksaminationen kan foregå hos FORCE Certification A/S eller i virksomheden og består af følgende aktiviteter, alle overvåget af vor eksaminator:

Om ønsket foretages en eksamination af svejserens teoretiske viden. Dette kaldes eksamination i

 • Jobkendskab
 • Praktisk prøve
 • Indenfor den fastlagte procedure (WPS) udfører svejseren den eller de nødvendige praktiske svejseprøver. Vor eksaminator kan levere de nødvendige dokumenterede materialer til prøverne, alternativt medbringer virksomheden disse.
 • Efter svejseprøverne er udført, vurderes disse gennem prøvning på et akkrediteret prøvningsorgan i henhold til kravene i standarderne (EN ISO 9606.) Eksaminatoren kan stoppe prøven, hvis betingelserne ikke er tilstede, svejsningen ikke udføres korrekt, eller hvis svejseren ikke har tilstrækkelige kvalifikationer.

Prøveaflæggelse til svejseoperatørcertificering følger EN ISO 14732.

Udstedelse af certifikat

Hvis resultatet af prøvningen tilfredsstiller standardens krav, udstedes et akkrediteret certifikat af FORCE Certification A/S efter normen i EN ISO 9606/ EN ISO 14732.

Klagevejledning

Hvis svejseren eller virksomheden er utilfreds med FORCE Certification A/S’s afgørelse eller ydelse, kan der fremsendes en skriftlig klage til FORCE Certification A/S.