Certificeringsvejledning for NDT Operatører

– ISO 9712/Nordtest,  EN ISO 9712

For at opnå en certificering skal kandidaten:

 • Dokumentere deltagelse i et kvalificerende træningskursus godkendt af FC. Afhængigt af niveau og metode 1-10 dages varighed.
 • Dokumentere industriel erfaring med NDT under kvalificeret supervision.
 • Bestå en synsprøve
 • Acceptere og underskrive kodeks for etiske regler, der er angivet i ansøgningen blanketten.

Certificering og re-certificering gennemføres efter følgende principper:

 1. Kunden/kandidaten rekvirerer en NDT certificering (standard, område og niveau, eksempel ”ISO 9712/Nordtest, Ultralyd, niveau 2”) hos NDT sekretariatet.
 2. Sekretariatet undersøger/reserverer plads til undervisningsforløb og eksamination.
 3. Kunden/kandidaten modtager
  – Ordrebekræftelse
  – Anmodning om dokumentation for uddannelse (kopier af kursus/ eksamensbeviser, diplomer,certifikater etc.) bilagt formular 84.
  – Ved re-certificering udfyldes ansøgningsskema
 4. Certifikat kan kun udstedes, hvis standardens uddannelses-/erfaringskrav er tilstrækkelig opfyldt.
 5. Afmelding kan foretages op til 6 arbejdsdage før aftalt start.
 6. Kandidaten deltager i den aftalte kvalificering (undervisning) på et træningsorgan.
 7. Kandidaten aflægger synsprøve (krav kan oplyses af sekretariatet).
 8. Før eksamen udleveres et ID.nr. til kandidaten som skal anvendes på eksamensbesvarelser.
 9. ID.nr. skal behandles fortroligt, og skal sikre en upartisk bedømmelse.
 10. Eksamen forløber over 1-3 dage og består typisk af 3 enkeltprøver, de generelle opgaver, de specifikke opgaver og en praktisk prøve. Se også kandidatens pligter under eksamineringen.
 11. Eksamensopgaverne rettes af en eksaminator (censor).
 12. Certifikat udskrives ved opfyldelse af krav (praktisk erfaring, mm) og bestået eksamen.
 13. Hvis eksamen ikke bestås, er det muligt og gå til omprøve i den ikke beståede del, i alt 2 gange inden for 2 år fra første eksamensdato. Ved re-certifikation inden for 6 måneder fra første eksamensdato.

Fornyelse (forlængelse) af certifikat foretages ved at fremsende ansøgningsskema vedlagt kopi af certifikat til sekretariatet.

Anke og klage

Hvis NDT-operatøren eller virksomheden er utilfreds med FORCE Certification A/S’s afgørelse eller ydelse kan der fremsendes en skriftlig klage til FORCE Certification A/S.