CO2 – kvoter

I den internationale Kyotoprotokol har EU forpligtet sig til at nedbringe sin CO2-udledning. Et middel til at opnå dette er EU’s CO2-kvoteordning. Ordningen sætter et loft for, hvor meget CO2, der må udledes og gør det samtidig muligt at handle med CO2-kvoter.

CO2-verifikationer

CO2-emissioner

Produktionsenheder, der er omfattet af EU’s CO2-kvoteordning skal have en godkendt overvågningsplan og en udledningstilladelse. CO2 emissionen fra en produktionsenhed skal rapporteres i overensstemmelse med overvågningsplanen til den kompetente myndighed senest 31. marts hvert år.  CO2-emissionen skal årligt verificeres af en uvildig tredjepart efter reglerne i Kommissionens forordning nr. 2018/2067 om verifikation og akkreditering (AV-forordningen).

Gratiskvoter

Fra år 2021 starter 4. kvoteperiode. Ansøgningsfristen for gratistildelinger for første del af 4. kvoteperiode (2021 – 2025) er overskredet. I 2024 kan produktionsenheder ansøge om gratistildelinger for anden del (2026-2030). En nytilkommen produktionsenhed kan forsat søge om gratistildeling.

Ansøgningen skal bestå af:

 • Verificeret baselinedatarapport / datarapport for nytilkomne (Excel skema)
 • Verificeret overvågningsmetodeplan, MMP (Excel skema)
 • Verifikationsrapport

Produktionsenheder der modtager gratistildelinger for 4. kvoteperiode skal have verificeret den årlige rapport om aktivitetsniveauet.

Akkreditering

FORCE Certification A/S er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) til at foretage CO2-verifikationer på et vidt spænd af virksomheds- og anlægstyper fra små standardanlæg til større komplekse kraftværker og offshore installationer.

FORCE Certification A/S’s DANAK-akkreditering til CO2-verifikationer er baseret på standarden DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2021. Akkrediteringens omfang fremgår af DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk.

Med FORCE Certifikation A/S som din samarbejdspartner får du

 • Et højt kvalificeret verifikationsteam skræddersyet til din produktionsenhed
 • Et verifikationsteam, der værdsætter gensidig respekt
 • Fleksibilitet – Vores auditorer planlægger anlægsbesøg, der passer ind i Jeres planlægning og drift

 

FORCE Certification A/S råder over flere ledende auditorer samt et antal tekniske eksperter, der kan understøtte auditorernes arbejde. Et stærkt verifikationsteam sikrer et værdiskabende forløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Årligt verificerer FORCE Certification A/S omkring 150 produktionsenheder i både Danmark og Sverige. Auditorerne har base i Vejen, Brøndby, Aalborg, og dækker hele Danmark og har let adgang til Sverige.

Verifikationsprocessen

Introduktionsmøde

For at sikre en effektiv verifikationsproces, kan der afholdes et introduktionsmøde med involvering af de relevante parter og nøglepersoner. Introduktionsmødet omfatter normalt:

 • FORCE Certification A/S’s orientering om verifikationsprocessen
 • Driftslederens præsentation af produktionsenheden
 • Møde med ledelsen om relevante forhold ved verifikationsprocessen

Information fra driftslederen

Årligt fremsender FORCE Certication A/S et spørgeskema omhandlende ændringer hos virksomheden, der kan have betydning for verifikationen. Derudover skal virksomheden give FORCE Certification A/S adgang til relevant dokumentation der underbygger verifikationsresultatet.

Anlægsbesøg

FORCE Certification A/S fremsender et program forud for besøg på en produktionsenhed. Som udgangspunkt besøges en produktionsenhed hvert år. Særlige kriterier skal være opfyldt for at besøg kan udelades.

Besøg skal gennemføres når:

 • Når driftslederens emissionsrapport eller årlige rapport om aktivitetsniveauet verificeres for første gang af FORCE Certification A/S
 • Hvis anlægsbesøg ikke har været gennemført under verifikation af driftsleder emissionsrapport og/eller rapport om aktivitetsniveau i 2 forudgående rapporteringsperioder
 • Hvis der under rapporteringsperioden har været væsentlige ændringer, der har betydning for overvågningsplanen eller overvågningsmetodeplanen
 • Hvis driftsleders basisdatarapport eller datarapport for nytilkomne skal verificeres

Verifikation af overvågning- og kontrolsystemet

På baggrund af FORCE Certification A/S’s risikovurdering udtages stikprøver der skal sikre, at driftsleders overvågning og rapportering er i overensstemmelse med kravgrundlaget. Denne proces kan betyde at driftslederen skal fremsende supplerende dokumentation i løbet af verifikationsprocessen.

 

Verifikationsrapport

Som afslutning på verifikationen udarbejder FORCE Certification A/S en verifikationsrapport med en verifikationserklæring. En positiv erklæring er bevis for at FORCE Certification A/S har verificeret, at driftsleders overvågning og rapporteringssystem er tilfredsstillende og de rapporterede data er fri for væsentlige ukorrekte angivelser, afvigelser og manglende overholdelse.

Link til FORCE Certification A/S’s bestemmelser: ABC-DRIV

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef