CO2 – kvoter

I den internationale Kyotoprotokol har EU forpligtet sig til at nedbringe sin CO2-udledning. Et middel til at opnå dette er EU’s CO2-kvoteordning. Ordningen sætter et loft for, hvor meget CO2, der må udledes og gør det samtidig muligt at handle med CO2-kvoter.

CO2-verifikationer

CO2-emissioner

Produktionsenheder, der er omfattet af EU’s CO2-kvoteordning skal have en godkendt overvågningsplan og en udledningstilladelse. CO2 emissionen fra en produktionsenhed skal rapporteres i overensstemmelse med overvågningsplanen til den kompetente myndighed senest 31. marts hvert år.  CO2-emissionen skal årligt verificeres af en uvildig tredjepart efter reglerne i Kommissionens forordning nr. 2018/2067 om verifikation og akkreditering (AV-forordningen).

Gratiskvoter

Fra år 2021 starter 4. kvoteperiode. Ansøgningsfristen for gratistildelinger for første del af 4. kvoteperiode (2021 – 2025) er overskredet. I 2024 kan produktionsenheder ansøge om gratistildelinger for anden del (2026-2030). En nytilkommen produktionsenhed kan forsat søge om gratistildeling.

Ansøgningen skal bestå af:

 • Verificeret baselinedatarapport / datarapport for nytilkomne (Excel skema)
 • Verificeret overvågningsmetodeplan, MMP (Excel skema)
 • Verifikationsrapport

Produktionsenheder der modtager gratistildelinger for 4. kvoteperiode skal have verificeret den årlige rapport om aktivitetsniveauet.

Akkreditering

FORCE Certification er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) til at foretage CO2-verifikationer på et vidt spænd af virksomheds- og anlægstyper fra små standardanlæg til større komplekse kraftværker og offshore installationer.

FORCE Certification’s DANAK akkreditering til CO2-verifikationer er baseret på standarden DS/EN ISO 14065. Akkrediteringens omfang fremgår af DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk.

Med FORCE Certifikation som din samarbejdspartner får du

 • Et højt kvalificeret verifikationsteam skræddersyet til din produktionsenhed
 • Et verifikationsteam, der værdsætter gensidig respekt
 • Fleksibilitet – Vores auditorer planlægger anlægsbesøg, der passer ind i Jeres planlægning og drift

 

FORCE Certification råder over 6 ledende auditorer samt et større antal tekniske eksperter og specialister, der kan understøtte auditorernes arbejde. Et stærkt verifikationsteam sikrer et værdiskabende forløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Årligt verificerer FORCE Certification omkring 150 produktionsenheder i både Danmark og Sverige. Auditorerne har base i Aalborg, Vejen og Brøndby, og dækker dermed hele Danmark og har let adgang til Sverige. For verifikationer i Sverige supporteres auditorerne af kollegaer i Västerås.

Verifikationsprocessen

Introduktionsmøde

For at sikre en effektiv verifikationsproces, kan der afholdes et introduktionsmøde med involvering af de relevante parter og nøglepersoner. Introduktionsmødet omfatter normalt:

 • FC’s orientering om verifikationsprocessen
 • Driftslederens præsentation af produktionsenheden
 • Møde med ledelsen om relevante forhold ved verifikationsprocessen

Information fra driftslederen

Årligt fremsender FC et spørgeskema omhandlende ændringer hos virksomheden, der kan have betydning for verifikationen. Derudover skal virksomheden give FC adgang til relevant dokumentation der underbygger verifikationsresultatet.

Anlægsbesøg

FC fremsender et program forud for besøg på en produktionsenhed. Som udgangspunkt besøges en produktionsenhed hvert år. Særlige kriterier skal være opfyldt for at besøg kan udelades.

Besøg skal gennemføres når:

 • Når driftslederens emissionsrapport eller årlige rapport om aktivitetsniveauet verificeres for første gang af FC
 • Hvis anlægsbesøg ikke har været gennemført i 2 forudgående rapporteringsperioder
 • Hvis der under rapporteringsperioden har været væsentlige ændringer, der har betydning for overvågningsplanen eller overvågningsmetodeplanen
 • Hvis driftsleders basisdatarapport eller datarapport for nytilkomne skal verificeres

Verifikation af overvågning- og kontrolsystemet

På baggrund af FC’s risikovurdering udtages stikprøver der skal sikre, at driftsleders overvågning og rapportering er i overensstemmelse med kravgrundlaget. Denne proces kan betyde at driftslederen skal fremsende supplerende dokumentation i løbet af verifikationsprocessen.

 

Verifikationsrapport

Som afslutning på verifikationen udarbejder FC en verifikationsrapport med en verifikationserklæring. En positiv erklæring er bevis for at FC har verificeret, at driftsleders overvågning og rapporteringssystem er tilfredsstillende og de rapporterede data er fri for væsentlige ukorrekte angivelser, afvigelser og manglende overholdelse.

Link til FORCE Certifications bestemmelser: ABC-DRIV

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef