Verifikation af CO2-emissioner

Hvordan foregår verificeringen – en orienterende beskrivelse

1. Verifikationsområde

FORCE Certification A/S (FC) tilbyder sine kunder akkrediteret verifikation af virksomhedens CO2-emissionsrapporter i overensstemmelse med EU Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)2018/2067 af 19. december 2018 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (A&V-forordningen).

Akkreditering til CO2-verifikation er baseret på standarden DS/EN ISO 14065.

Den Danske Akkrediterings og Metrologi fond (DANAK) er bemyndiget til at akkreditere verifikatorer i Danmark. DANAK afstemmer sine krav til verifikatorer med retnings­linierne fra det europæiske samarbejdsorgan EA (European Accreditation).

2. Generelt

Bestemmelserne i denne publikation skal overholdes for at kunne opnå verifikation af virksomhedens CO2 emissionsrapport. Aktiviteterne resulterer i udstedelse af en verifikationsrapport med en verifikationserklæring. En positiv erklæring er bevis for at FC har verificeret, at driftleders overvågning og emissionsrapport er tilfredsstillende og fri for væsentlige ukorrekte angivelser.

3. Verifikationsprocessen

3.1. Anmodning om verifikation, kontrakt

På baggrund af oplysninger fra driftlederen fastlægger FC verifikationens omfang og fremsender herefter prisoverslag på den forespurgte opgave til signering. Det signerede overslag udgør herefter det formelle grundlag for aftale om verifikation (se afsnit 3.3 nedenfor).

En ledende auditor, som eventuelt suppleres af en teknisk ekspert, udvælges af FC under hensyn til eventuelle særlige forhold for den aktuelle verifikation. Auditholdet præsenteres for virksomheden, som har mulighed for at gøre begrundet indsigelse mod valget.

I forbindelse med DANAK akkrediteret verifikation skal virksomheden være opmærksom på, at FC er forpligtet til, på begæring, at give DANAK alle nødvendige oplysninger til brug for dets tilsyn med akkrediteringen, herunder oplysninger om takster og timepriser samt disses kalkulationsgrundlag. Endvidere skal virksomheden være opmærksom på, at FC er forpligtet til at modtage tilsynsbesøg fra DANAK, og at virksomheden skal acceptere, at et tilsynsbesøg kan omfatte FC’s akkredite­r­ede aktiviteter hos virksomheden, d.v.s. deltagelse i besøg af virksomheden.

3.2.  Introduktionsmøde

For at sikre en effektiv verifikationsproces, kan der afholdes et introduktionsmøde med involvering af de relevante parter og nøglepersoner. Introduktionsmødet omfatter normalt:

  • FC’s orientering om verifikationsprocessen
  • Driftlederens præsentation af anlæg
  • Møde med ledelsen om relevante forhold ved verifikationsprocessen

3.3.  Information fra driftlederen

Virksomheden skal give FC adgang til relevant gældende information, herunder virksomhedens:

 • CO2 – risikovurdering
 • CO2 – procedurer
 • CO2 – udledningstilladelse
 • CO2 – overvågningsplan
 • CO2 – årsrapport
 • CO2 – prøvetagningsplan, hvis relevant
 • Eventuelle aftaler, godkend­elser, påbud, forbud, korrektions- og forbedringsrapporter eller anden dokumentation om andre forhold, der er relevante for verifikationen
 • Relevante registreringer vedrørende ovennævnte
 • Verifikationsrapport for seneste rapporterings år, i fald FC ikke har udført verifikation for driftlederen.

Information modtages af FC i takt med verifikationsprocessens fremdrift.

3.4.  Gennemgang af information fra driftlederen

FC gennemgår dokumentationen. Formålet er at konstatere, om virksomhedens system lever op til kravene i EU forordning 601:2012 (M&R-forordningen) i et sådant omfang, at den indledende bedøm­melse giver en rimelig sikker­hed for, at gennemførelsen af verifikations­processen kan ske uden nævne­vær­dige forsinkelser og føre til et positivt slutresultat.

Gennemgangen af dokumentationen rapporteres til virksomheden. Når forholdene omkring dokumentation og eventuelle påpegede manglende overensstemmelser er korrigeret, fastlægges det afsluttende forløb af verifikationsprocessen.

3.5.  Planlægning af verifikation

FC’s verifikation baseres på følgende grundlag:

 • Strategisk analyse
 • Risikoanalyse
 • Verifikationsplan
 • gennemførelse af verifikation
 • Rapportering af verifikationsresultater

3.6.  Strategisk analyse

Ved den strategiske analyse afdækkes omfang og kompleksitet af verifikationsaktiviteterne og deres betyd­ning for CO2- emissionerne. Analysen omfatter en gennemgang af

 • udledningstilladelsen og overvågningsplanen
 • produkter og produktion
 • eventuelle ændringer i virksomheden gennem året
 • eventuelt energi-, miljø eller andet ledelsessystem, som virksomheden anvender ved håndtering og behandling af data
 • driftlederens overvågningsmetode og fremgangsmåder ved behandling af data til emissionsrapporten

På baggrund af resultatet af den strategiske analyse gennemføres en risikoanalyse.

3.7.  Risikoanalyse

Formålet med risikoanalysen er på en effektiv måde at identificere eventuelle afvigelser og væsentlige ukorrekte angivelser så der kan sikres mulighed for en positiv verifikationserklæring.

I forbindelse med den årlige risikoanalyse udsendes et spørgeskema. Spørgeskema og sidste års verifikations­rapport udgør væsentlige input til den årlige risikoanalyse.

3.8.  Verifikationsplan

På baggrund af den strategiske analyse og risikoanalysen udarbejdes en verifikationsplan.

I verifikationsplanen indgår forhold omkring datainformationssystemer, virksomhedens kontrol og aktiviteter, overholdelse af udledningstilladelsen og den tilknyttede overvågningsplan samt andre relevante krav.

Verifikationsplanen omfatter desuden:

 • Besøg i virksomheden og vurdering af emissionskilderne
 • Interview med relevante funktioner
 • Gennemgang af ledelsessystemdokumenter og registreringer
 • Stikprøveplan for indsamling af data

3.9.  Verifikation

Gennemførelse af verifikationen i henhold til den udarbejdede plan deles op i to faser:

 1. Verifikation af, om udledningstilladelsen, den godkendte CO2-overvågningsplan og styringssystemet er i overensstemmelse med krav og de faktiske aktiviteter hos driftlederen
 2. Verifikation af produktionsenhedens CO2-emissionsrapport og de data som er grundlag for emissionsrapporten.

Bedømmelsen i henhold til punkt 1 omfatter bl.a. en vurdering af:

 • om afgrænsningen i tilladelsen og overvågningsplanen af den del af produktionsenheden, der er om­fattet af kvoteloven, svarer til de reelle forhold
 • om alle energiproducerende enheder er medtaget i overvågningsplanen, f.eks. også nødanlæg, når den samlede indfyrede effekt er over 20 MW
 • om vilkår for tilladelse og vilkår for overvågningsplanen er opfyldt
 • om aktiviteter, som har en betydelig teknisk forbindelse med aktiviteter, som kan have indvirkning på udledning af CO2, er medtaget i overvågningsplanen for den aktivitet
 • om planen for registrering af brændselsrelaterede udledninger og procesudledninger er dækkende for produktionsenhedens forhold
 • om alle brændsler indgår i overvågningsplanen, herunder f.eks. også brændsler til sjældent brugte nød/reserveanlæg
 • om de anvendte målemetoder og målere, herunder placeringen af energi- og brændselsmålere, vil bidrage til at give det reelle billede af produktionsenhedens CO2-udledning med den krævede nøjagtighed
 • om overvågningssystemerne kan bedømmes at kunne håndtere data tilstrækkelig pålideligt og nøjagtigt
 • om anvendelse af faktorer svarer til produktionsenhedens forhold og
 • om operatørens styringssystem er dokumenteret og implementeret i overensstemmelse med krav i overvågningsplanen

Bedømmelsen i henhold til punkt 2 omfatter bl.a. er vurdering af:

 • pålidelighed, troværdighed og nøjagtighed af de rapporterede data
 • de rapporterede aktivitetsdata og dermed forbundne målinger og beregninger
 • valg og anvendelse af beretningsfaktorer og metodetrin
 • beregninger til bestemmelse af de samlede emissioner og
 • det hensigtsmæssige i valget og brugen af målemetoder, hvis der anvendes målinger.

3.10. Besøg – generelt formål

Anlægsbesøg hos operatøren har til formål at fastslå om årsrapporten er fri for væsentlige ukorrekte angivelser, om data er fremkommet under tilfredsstillende forhold, og om opgørelsesmetoderne er hensigtsmæssige og dækkende for forhold­ene i hos operatøren. Endvidere undersøges, om de afledte aktiviteter, opgørelser, måle- og beregnings­me­toder, kalibreringer mm. gennemføres på tilfredsstillende vis som beskrevet i CO2-overvågningsplanen.

Besøg hos operatøren har desuden til formål at verificere om den godkendte CO2-overvågningsplan svarer til de faktiske forhold, samt om der er foretaget ændringer til opgørelsesmetoden og anvendelsen siden sidste verifikation, der medvirker til et andet valg af emissionsfaktorer og nøjagtighedsniveauer.

3.11. Besøg – kriterier

Der er følgende kriterier for besøg på produktionsenhederne

Besøg skal som minimum gennemføres på alle produktionsenheder

 • Når operatørens emissionsrapport verificeres for første gang af FC
 • Hvis anlægsbesøg ikke har været gennemført i 2 forudgående rapporteringsperioder
 • Hvis der under rapporteringsperioden har været væsentlige ændringer i overvågningsplanen

Beslutning om ikke at gennemføre anlægsbesøg skal godkendes af Energistyrelsen.

Energistyrelsen godkendelse af fravær af besøg er ikke påkrævet, når der er tale om anlæg med emissioner som er mindre end 25.000 t CO2 opgjort som

 • Gennemsnitlig årlig emission for handelsperioden (periode II) før indeværende periode (periode III)
  eller
 • Gennemsnitlig årlig emission ud fra et konservativt skøn 5 år frem

Yderligere skal betingelser for ikke at foretage anlægsbesøg være opfyldt. Til vurdering af dette indgår bl.a:

 • Anlæggets kategori
 • Kildestømme
 • Overvågningsmetode og kontrol af data
 • Beregningsmetode til opgørelse af CO2 emissionen

3.12. Verifikationsrapport

Som afslutning på verifikationen udarbejder FC en verifikationsrapport med en verifikationserklæring hvori det anføres, om produktionsenhedens emissionsrapport er tilfredsstillende og fri for væsentlige ukorrekte angivelser.

Såfremt årsrapporten ikke er fri for væsentlige ukorrekte angivelser kan FC udstede en verifikationsrapport med negativ verifikations­er­klæring.

3.13. Afvigelser, væsentlige ukorrekte angivelser og forbedringsområder

Igennem verifikationsprocessen identificeres eventuelle afvigelser, væsentlige ukorrekte angivelser og forbedringsområder.

I tilfælde, hvor der identificeres fejl eller mangler i driftlederens årsrapport, i grundlaget herfor eller i driftlederens overvågnings- eller rapporteringsfremgangsmåder, kan FC anmode om sup­ple­rende information eller dokumentation for, at fejlagtige forhold er bragt i overensstemmelse med udled­ningstilladelse, overvågningsplan eller andre relevante krav.

Ved identifikation af manglende implementering eller opfyldelse af et eller flere krav i CO2-udlednings­tillad­elsen, overvågningsplanen eller andre relevante krav i M&R-forordningen, udsteder FC en afvigelsesrapport.

Hvis afvigelsen ikke er lukket, inden et aftalt tidspunkt og inden signering af verifikationsrapporten, accepteres det, at FC afslutter verifikationsrapporteringen på det foreliggende grundlag.

Hvis supplerende dokumentation ikke kan dokumentere, at forholdet er korrigeret og i overensstemmelse med kravene samt at emissionsrapporten er fri for væsentlige ukorrekte angivelser udstedes en negativ verifikationserklæring.

4. Opsigelse af aftale om verifikation

FC har til enhver tid ret til straks at opsige aftalen om verifikation under følgende forhold:

hvis virksomheden ikke overholder de økonomiske betingelser i verifikationsaftalen
hvis virksomheden på nogen måde bringer FC i vanry.
FC vil tilstræbe, at virksomheden kan udføre passende korrigerende handlinger inden for en rimelig tidsfrist.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 90 dages skriftlig varsel.

5. Specielle forhold

Driftlederen skal ud over selve proceduren være opmærksom på de særlige forhold der kan opstå i forbindelse med en verifikationsproces. Disse forhold er nøjere behandlet i vores almindelige betingelser for verifikation af drivhusgasemissioner (ABC-DRIV).

Nogle uddrag fra ABC-DRIV fremgår her:

5.1. Regler for brug af certificeringsmærke

Enhver form for anvendelse af FC’s mærke kræver en skriftlig aftale med FC.

5.2. Fortrolighed

FC behandler alle oplys­ninger fortroligt i henhold til ABC-DRIV.

5.3. Anke- og klageadgang

Det bemærkes, at en anke/klage skal fremsendes skriftligt til FC inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen eller verifikationsdatoen, se ABC-DRIV.

Proceduren for en anke eller klage er beskrevet under Klagevejledning.

5.4. Offentliggørelse

FC vedligeholder en opdateret liste over indgåede aftaler om verifikation. Listen er ikke offentlig tilgængelig, se ABC-DRIV.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef